لیمو دات این

روزی که رهبرانقلاب از سعدحریری پرسید آیا رمان گوژپشت نتردام را خوانده ای؟