لیمو دات این

آرایش نظامی اردوی نادرشاه در نبرد کرنال | نقش بختیاریها در نبرد کرنال و فتح دهلی