لیمو دات این

به چه دلیل مصلحت است به آقای احمدی نژاد کاری نداشته باشند؟