لیمو دات این

آمریکا رسما خروج از یونسکو را اعلام کرد